Politik for ekspert-profiler

Boligeksperter (“eksperter”) kan oprette en ekspert-profil på Houzz. Underlagt Houzz’ Brugsvilkår (inklusiv Politik for acceptabelt brug) og denne Politik for ekspert-profiler, kan eksperter bruge de forskellige funktioner på vores hjemmeside til at promovere deres forretning. Læs mere her.

Eksperter på Houzz forventes at behandle andre med respekt, være lydhøre over for aktuelle og potentielle klienter samt drive forretning I henhold til gældende love og regler.

Ved at oprette en ekspert-profil (eller ved at overtage en tom ekspert-profil) anerkender og accepterer du følgende med Houzz Inc.:

 1. Autoriseret person. Du er hovedperson eller ansat og autoriseret til at oprette en ekspert-profil på vegne af den pågældende ekspert. Du er ansvarlig for al aktivitet på din konto, inklusiv legitimationsoplysninger du vælger at dele, herunder ikke at holde disse oplysninger fortrolige eller opdateret.
 2. Korrekt information
  1. Du oplyser korrekt, sandfærdig og fyldestgørende information angående din virksomhed, og sørger for at opdatere alle virksomhedsoplysninger;
  2. Du opretter kun én ekspert-profil for hvert geografisk område af din forretning;
  3. Du vælger en kategori, der passer akkurat til dine produkter og tjenester; og
  4. Ekspert-profiler, som er oprettet i virksomhedskategorier, der ikke understøttes af Houzz, vil blive slettet uden advarsel.
 3. Licens information. Hvis dit erhverv eller forretning kræver autorisation, accepterer du at opgive alle de nødvendige licensoplysninger for at kunne annoncere online på Houzz. Du bekræfter tilmed, at dine licensoplysninger er korrekte og opdaterede.
 4. Projekter. Du accepterer, at alle projekter, der uploades på din ekspert-profil, er dit eget arbejde, og at du ikke tager æren for andre personers arbejde.
 5. Samarbejdspartnere. Houzz kan give dig muligheden for at vise dit samarbejde med særlige handelsforeninger, som er relevante for din forretning. Du accepterer, at du kun vil vælge de organisationer, som du samarbejder med til at dukke op på din ekspert-profil, og straks fjerne samarbejdspartnere, hvis de ikke længere er aktuelle. Du accepterer, at Houzz i særlige tilfælde kan vise dine samarbejder med bestemte handelsforeninger på din ekspert-profil på dine vegne, f.eks. efter foreningen har verificeret medlemskabet.
 6. Ingen garanti for placeringer. Om din ekspert-profil dukker op i søgeresultatet på Houzz kan ikke garanteres og afhænger af en række forskellige faktorer, herunder hvor mange billeder du har og hvor populære de er, hvor mange anmeldelser du har og generel aktivitet. Houzz garanterer ikke specifikke placeringer undtagen som en del af en betalt markedsføringspakke, som du kan læse mere om her. Yderligere information om hovedparametrene for at afgøre placering eller position for Ekspert-profiler på Houzz-platformen kan findes her.
 7. Anmeldelser. Kunder kan anmelde din forretning via din ekspert-profil. Du forstår og accepterer, at mens alle anmeldelser skal følge vores Politik for anmeldelser, fjerner Houzz kun negative anmeldelser, hvis de overtræder vores Politik for anmeldelser, uanset om en ekspert er betalende kunde eller ej, med mindre det kræves af loven. Hvis du forsøger at oprette nye eller ekstra ekspert-profiler for den samme virksomhed, forbeholder vi os retten til at linke dine tidligere anmeldelser til din nye eller ekstra ekspert-profil.
 8. Fjernelse; Opsigelse. I henhold til vores Brugsvilkår og underlagt gældende lov, hvis du deaktiverer eller sletter din ekspert-profil vil diverse opdateringer, anmeldelser, billeder eller kommentarer, du lagde op inden deaktivering eller sletning af profilen, forblive offentliggjort på platformen efterfølgende. Houzz overvåger ikke aktivt vores eksperters aktiviteter, hverken på vores platform eller andetsteds. Houzz forbeholder sig dog retten til at fjerne din Ekspert-profil, deaktivere din konto, afbryde en hvilken som helst eller alle aftaler, du har med Houzz samt afbryde en hvilken som helst eller alle tjenester, som Houzz tilbyder dig, hvis vi mener, at du har deltaget i kriminel adfærd (herunder hvis du er blevet tiltalt for en forbrydelse), hvis du har deltaget I anden ulovlig eller svigagtig adfærd relateret til din virksomhed (herunder hvis du ikke er korrekt licenseret), hvis du har deltaget i misbrugende, chikanerende eller truende adfærd på vores platform eller mod Houzz eller dets medarbejdere, eller hvis du på anden måde overtræder vores Brugsvilkår, Politik for acceptabelt brug eller denne Politik for ekspert-profiler. Houzz beholder en kopi af de oplysninger, der er knyttet til din virksomhed på Houzz-platformen i 90 dage efter deaktiveringen eller sletningen af din Ekspert-profil. Medmindre du selv har anmodet om permanent sletning af oplysningerne knyttet til din virksomhed på Houzz-platformen, kan Houzz opbevare den information i en længere periode efter eget skøn.
 9. Personlige data. Personlig data er indsamlet med respekt for eksperten og vil blive behandlet i overensstemmelse med Houzz’ Privatlivspolitik, som er inkluderet med reference.

  1. Hvis og i det omfang Houzz og/eller dets tilknyttede virksomheder overfører (direkte eller via videregående overførsel) personoplysninger, der er beskyttet af (A) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data (generel databeskyttelsesforordning) ("GDPR"); (B) EU-direktivet om e-privatliv (direktiv 2002/58/EF) og (C) enhver national databeskyttelseslov oprettet under eller i henhold til (A) ("sammen EU-databeskyttelsesloven"), og/eller som stammer fra Schweiz og/eller Storbritannien i eller til noget land eller nogen modtager, der ikke er anerkendt af Europa-Kommissionen som et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger (som beskrevet i EU-databeskyttelsesloven), vil Houzz og/eller dets tilknyttede selskaber overføre sådanne data i overensstemmelse med standardkontraktbestemmelserne for registeransvarlige (som dette udtryk er defineret af EU-databeskyttelseslov), der er beskrevet i bilag A. Du accepterer, at Houzz og/eller dets tilknyttede selskaber (alt efter hvad der er relevant) skal være "dataimportøren", og du (på vegne af dig selv og alle tilknyttede selskaber) er "dataeksportør" (uanset at du kan være placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz og/eller Storbritannien).
  2. Hvis Houzz bliver opmærksom på, at en hvilken som helst regeringsmyndighed (herunder retshåndhævelse) ønsker at få adgang til eller modtage en kopi af de personoplysninger, der er indsamlet med hensyn til Pro- eller brugerdata ("Pro-personoplysninger"), hvad enten det er frivilligt eller obligatorisk, vil Houzz, medmindre det er forbudt ved lov eller under en obligatorisk juridisk tvang, (A) straks underrette Pro, (B) informere den relevante regeringsmyndighed om, at Pro ikke har bemyndiget Houzz til at videregive Pro-personoplysningerne til regeringsmyndigheden, ( C) informere den relevante regeringsmyndighed om, at enhver anmodning eller ethvert krav om adgang til Pro-personoplysningerne derfor skal meddeles eller forkyndes for Pro’en skriftligt, og (D) Houzz vil ikke give adgang til Pro-personoplysningerne, medmindre og indtil godkendt af Pro. I tilfælde af at Houzz er underlagt et forbud ved lov eller en obligatorisk juridisk tvang, der forhindrer det i fuldt ud at overholde (A) til (D) i dette afsnit (ii) ovenfor, skal Houzz bruge rimelige og lovlige bestræbelser på at anfægte et sådant forbud eller sådan tvang (selvom Pro erkender, at en sådan udfordring måske ikke altid er rimelig eller mulig i forhold til arten, omfanget, konteksten og formålene med den tilsigtede offentlige myndighedsadgang). Hvis Houzz med succes udfordrer forbuddet eller tvangen, gælder (A) til (D) i dette afsnit (ii) ovenfor. I begge tilfælde, hvis Houzz videregiver til regeringsmyndigheden (enten med Pro-autorisation eller på grund af en obligatorisk juridisk tvang), vil Houzz kun videregive Pro-personoplysningerne i det omfang, Houzz er juridisk forpligtet til at gøre det og i overensstemmelse med gældende lovlig proces. Dette afsnit (ii) finder ikke anvendelse i tilfælde af, at Houzz under hensyntagen til arten, omfanget, konteksten og formålene med den tilsigtede myndighedsadgang til Pro-personoplysningerne har en rimelig og god tro på, at presserende adgang er nødvendig for at forhindre en overhængende risiko for alvorlig skade for en hvilken som helst person. I et sådant tilfælde skal Houzz underrette Pro så hurtigt som muligt efter adgang og give Pro fuldstændige detaljer om det samme, medmindre og i det omfang det er forbudt ved lov.
  3. I det omfang at du modtager personlige informationer via vores hjemmeside (“Brugerdata”), må du kun anvende denne Brugerdata til det beregnede formål, det var givet til, f.eks. til at besvare den pågældende person rettidigt (herunder at oplyse om dine tjenester eller tilbyde den efterspurgte tjeneste) eller til andet, der er godkendt af personen. Du skal beskytte fortroligheden af Brugerdata og tage passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Brugerdata mod uautoriseret og ulovlig brug af Brugerdata og mod tilfældigt tab, ødelæggelse, ændring, afsløring eller adgang til Brugerdata. Du må kun dele sådanne Brugerdata i det omfang, det er tilladt af den person, dataene vedrører, eller til dine underleverandører, forudsat at du er ansvarlig for, at de overholder denne bestemmelse. Uden at begrænse ovenstående, må du ikke sælge Brugerdata, hverken for penge eller anden værdifuld overvejelse. Du skal sikre, at din brug af Brugerdata (herunder din kommunikation med Houzz-brugere via email, telefon, besked eller andet) til enhver tid overholder gældende lov (inklusiv i hvor lang tid du bevarer Brugerdata), og at du overholder anmodninger fra enkeltpersoner, der i henhold til gældende lov kræver deres rettigheder håndhævet (f.eks. med hensyn til ikke at kontakte personen yderligere, sletning af data eller adgang til data). Hvis en person, som du ikke har nogen forretningsforbindelse til, ikke svarer eller på anden vis ikke er modtagelig over for din kommunikation, accepterer du, at du vil stoppe med at kommunikere med personen via platformen efter et rimeligt antal forsøg. Du forstår og accepterer, at du - og ikke Houzz - er afsender, og ansvarlig for, enhver kommunikation, du foretager via platformen. Hvis du modtager en forespørgsel angående privatliv eller klage fra en person, instans eller andet vedrørende brugen af Brugerdata, vil du straks underrette Houzz herom, og vi samarbejder i god tro for at svare på sådan en forespørgsel eller klage. Houzz begrænser adgangen til oplysningerne knyttet til din virksomhed på Houzz-platformen, indtil der er behov for at kende dem (ifølge politik eller tekniske kontroller) til de formål, der er identificeret i Houzz’ fortrolighedspolitik.
 10. Foretrukken kommunikation. Når du opretter en konto på Houzz, skal du være opmærksom på, at eventuelle tidligere præferencer for kommunikation, du har meddelt til Houzz, ikke bliver overført til din Houzz-konto. Vi forbeholder os retten til at kommunikere med dig via de kontaktoplysninger, du giver, eller som er offentligt tilgængelige, bl.a. for at give dig information om vores tjenester og produkter og med tips og gode tilbud.
 11. Houzz Trade Program og Houzz Business Program. Du kan være berettiget til at tilmelde dig Houzz Trade Program eller Houzz Business Program. Ved at anvende eller tilmelde dig Houzz Trade Program eller Business Program, accepterer du vilkår og betingelser for Houzz Trade Program og Business Program, som er en del af denne politik for ekspert-profiler.
 12. Bruger-tvister. Du accepterer, at du udelukkende er ansvarlig for dine aftaler eller interaktioner med enhver Houzz-bruger, og vi har intet ansvar i forbindelse med sådanne aftaler eller interaktioner. Vi forbeholder os retten til, men har ingen forpligtelse til, at blive involveret på nogen måde i tvister mellem dig og enhver Houzz-bruger.
 13. Dit indhold. For at gøre det muligt for Houzz at vise din Ekspert-profil og ellers eksponere dit arbejde har vi brug for, at du giver os indhold og materiale om din virksomhed ("Kundeindhold"). Du bevarer alt ejerskab af dit kundeindhold, som du leverer til Houzz, og du giver Houzz licens til at bruge dette kundeindhold som beskrevet i Houzz-brugsbetingelserne, så Houzz kan vise din Ekspert-profil og promovere Houzz-platformen, Houzz eller dit arbejde. Vi har brug for, at du giver Houzz denne licens og visse andre rettigheder, der er beskrevet i Houzz-brugsbetingelserne, så tekniske handlinger, vi udfører under driften af Houzz-platformen, ikke betragtes som lovovertrædelser. F.eks. kan copyrightlovgivning forhindre os i at behandle, vedligeholde, opbevare, sikkerhedskopiere og distribuere bestemt indhold (såsom dine forslag til klienter), medmindre du giver os disse rettigheder. Vi bruger også tjenesteudbydere, såsom webhostingtjenester, som har brug for at modtage indholdet, for at vi kan betjene Houzz-platformen. For at opretholde en konsistent oplevelse for andre i dette community, som muligvis kan se vores redaktionelle artikler, der indeholder dine fotos, eller som muligvis har gemt dine fotos i deres idébøger, forbliver dine fotos og offentlige indhold på vores platform efter kontolukning.

For EU-kunder bruger Houzz dit indhold som en tjenesteudbyder af onlineformidling i henhold til den europæiske forordning om platform til forretningsforbindelser (“P2B”)* for at inkludere din virksomhed i vores Project Match-værktøj, der matcher husejere med eksperter.
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af online formidlingstjenester

Opdateret den 10 september 2020.


BILAG A

STANDARDKONTRAKTBESTEMMELSER FOR OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER FRA FÆLLESSKABET TIL TREDJELANDE (OVERFØRSEL MELLEM REGISTERANSVARLIGE)

Dataoverførselsaftale

mellem

Pro’en (som defineret I politikken)
herefter “dataeksportøren”

og

Houzz Inc.
285 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA, USA 94301
(herefter “dataimportøren”)

der hver især er en “part” og sammen udgør “parterne”.

Definitioner

Følgende definitioner gælder for standardkontraktbestemmelserne:

 1. »Personoplysninger«, »særlige kategorier af oplysninger/følsomme oplysninger«, »behandle/behandling«, »registeransvarlig«, »behandler«, »registreret« og »tilsynsmyndighed/myndighed« har samme betydning som i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 (hvor der ved »myndighed« forstås den kompetente databeskyttelsesmyndighed på det område, hvor dataeksportøren er etableret).
 2. Ved »dataimportør« forstås den registeransvarlige, som accepterer at modtage personoplysninger fra dataeksportøren med henblik på videre behandling i overensstemmelse med disse standardkontraktbestemmelser, og som ikke er underlagt lovgivningen i et tredjeland, der sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.
 3. Ved »bestemmelser« forstås disse standardkontraktbestemmelser, der udgør et selvstændigt dokument, som ikke indeholder forretningsbetingelser, idet disse er omfattet af en særskilt forretningsaftale mellem parterne.

Detaljerne om overførslen (og de berørte personoplysninger) er specificeret i bilag B, der er en integrerende del af denne standardkontrakt.

I. Dataeksportørens pligter

 1. Dataeksportøren garanterer, at personoplysningerne indsamles, behandles og overføres i overensstemmelse med den for dataeksportøren gældende lovgivning.
 2. Dataeksportøren forsøger på passende vis at fastslå, om dataimportøren er i stand til at opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til disse standardkontraktbestemmelser.
 3. Dataeksportøren giver efter anmodning herom dataimportøren kopier af den relevante databeskyttelseslovgivning eller henvisninger til samme (hvor det er relevant og uden nogen form for juridisk rådgivning) i dataeksportørens etableringsland.
 4. Dataeksportøren besvarer forespørgsler fra registrerede og myndigheden vedrørende dataimportørens behandling af personoplysningerne, medmindre parterne har aftalt, at dataimportøren besvarer sådanne forespørgsler, hvor dataeksportøren i så fald fortsat besvarer i det omfang, det er rimeligt og muligt, og med den information, som dataeksportøren med rimelighed må anses at have adgang til, hvis dataimportøren ikke kan eller vil svare. Forespørgsler skal besvares inden for en passende tidsfrist.
 5. Dataeksportøren giver efter anmodning herom et eksemplar af standardkontrakten til de registrerede, der er omfattet af tredjemandsløftet i henhold til bestemmelse III, medmindre standardkontrakten indeholder fortrolige oplysninger, hvor dataeksportøren i så fald kan fjerne sådanne oplysninger. Hvis oplysninger fjernes, informerer dataeksportøren de registrerede skriftligt om årsagerne til dette og om deres ret til at gøre myndigheden opmærksom på dette forhold. Dataeksportøren retter sig imidlertid efter myndighedens afgørelse med hensyn til de registreredes ret til indsigt i standardkontrakten in extenso, såfremt de registrerede har accepteret at behandle de fortrolige oplysninger, der er blevet fjernet, fortroligt. Dataeksportøren giver ligeledes et eksemplar af standardkontrakten til myndigheden, såfremt den anmoder herom.

II. Dataimportørens pligter

 1. Dataimportøren iværksætter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, for således at sikre et passende beskyttelsesniveau i forhold til de risici, behandlingen og arten af de oplysninger, der skal beskyttes, indebærer.
 2. Dataimportøren iværksætter procedurer, der sikrer, at enhver tredjemand, som dataimportøren giver adgang til personoplysninger, herunder behandlere, behandler disse personoplysninger sikkert og fortroligt. Personer, der handler under dataimportørens ansvar, herunder behandlere, må kun behandle personoplysningerne efter instruks fra dataimportøren. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på personer, som i medfør af loven eller administrative forskrifter har adgang til personoplysningerne.
 3. Dataimportøren garanterer ved kontraktens indgåelse ikke at have kendskab til eventuelle lokale retsforskrifter, der kan have en betydelig negativ indvirkning på den beskyttelse, som standardkontrakten giver, og dataimportøren garanterer at ville informere dataeksportøren (der på behørig vis informerer myndigheden), hvis der opstår kendskab til sådanne retsforskrifter.
 4. Dataimportøren garanterer at ville behandle personoplysninger til de formål, der er anført i bilag B, og at have bemyndigelse til at give de garantier og opfylde de tilsagn, der er fastsat i standardkontrakten.
 5. Dataimportøren garanterer at ville give dataeksportøren oplysning om en kontaktperson i sin organisation, der har beføjelse til at besvare forespørgsler vedrørende behandlingen af personoplysningerne, og at ville samarbejde efter bedste evne og inden for en passende tidsfrist med dataeksportøren, den registrerede og myndigheden vedrørende sådanne forespørgsler. Hvis dataeksportørens aktiviteter ophører, eller hvis dette aftales parterne imellem, påtager dataimportøren sig ansvaret for at overholde bestemmelse I, litra e).
 6. Dataimportøren vil på anmodning fra dataeksportøren give sidstnævnte dokumentation for at være i besiddelse af tilstrækkelige finansielle ressourcer til at overholde forpligtelserne i medfør af bestemmelse III (hvilket kan omfatte passende forsikring).
 7. Såfremt dataeksportøren fremsætter berettiget anmodning herom, lader dataimportøren med en rimelig frist og i den normale arbejdstid dataeksportøren (eller uafhængige eller uvildige kontrollører eller inspektører, der udpeges af dataeksportøren, og som dataimportøren ikke har berettigede indsigelser imod) foretage en gennemgang, kontrol og/eller certificering af de databehandlingsfaciliteter, de datafiler og den dokumentation, der er nødvendig til at foretage behandling, med henblik på at fastslå overensstemmelse med de i denne kontrakt fastsatte garantier og tilsagn. En sådan anmodning skal eventuelt tiltrædes eller godkendes af en administrativ myndighed eller tilsynsmyndighed i dataimportørens etableringsland, idet dataimportøren skal forsøge at opnå en sådan godkendelse inden for en rimelig frist.
 8. Dataimportøren forpligter sig til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med enten:
  1. databeskyttelseslovgivningen i dataeksportørens etableringsland, eller
  2. de relevante bestemmelser (1) i enhver beslutning, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF, når dataimportøren overholder de relevante bestemmelser i en sådan godkendelse eller beslutning og er etableret i et land, der er omfattet af en sådan godkendelse eller beslutning, men ikke er omfattet af en sådan godkendelse eller beslutning for så vidt angår overførsel af personoplysninger (2), eller
  3. databehandlingsprincipperne i bilag A.

  Dataimportøren vælger følgende option: (iii) Principperne for databehandling i bilag A.

 9. Dataimportøren forpligter sig til ikke at videregive eller overføre personoplysninger til en tredjemandsregisteransvarlig, der er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), medmindre dataimportøren underretter dataeksportøren om overførslen og
  1. den tredjemandsregisteransvarlige behandler personoplysningerne i overensstemmelse med en kommissionsbeslutning, hvormed det konstateres, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller
  2. den tredjemandsregisteransvarlige underskriver denne kontrakt eller en anden dataoverførselsaftale, der er godkendt af en kompetent myndighed i EU, eller
  3. de registrerede har haft mulighed for at gøre indsigelse efter at være blevet oplyst om formålet med overførslen, om de forskellige kategorier af modtagere og om, at de lande, hvortil oplysningerne eksporteres, kan have forskellige databeskyttelsesniveauer, eller
  4. de registrerede med hensyn til videre overførsel af følsomme oplysninger har givet deres udtrykkelige tilladelse til den videre overførsel.

  III. Ansvar og tredjemandsrettigheder

  1. Hver part er erstatningsansvarlig over for den anden part for skader, som den forvolder ved enhver overtrædelse af disse bestemmelser. Erstatningsansvaret mellem parterne er begrænset til de faktiske skader. Enhver pønalt begrundet skadeserstatning (dvs. skadeserstatning som straf for upassende adfærd) er udtrykkeligt udelukket. Hver part er erstatningsansvarlig over for de registrerede for skader som følge af enhver overtrædelse af tredjemandsrettighederne i henhold til denne kontrakt. Dette berører ikke dataeksportørens erstatningsansvar i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
  2. Parterne aftaler, at de registrerede for så vidt angår deres egne personoplysninger og i medfør af tredjemandsløftet skal kunne påberåbe sig denne bestemmelse og bestemmelse I, litra b), I, litra d), I, litra e), II, litra a), II, litra c), II, litra d), II, litra e), II, litra h), II, litra i), III, litra a), V, VI, litra d), og VII over for dataimportøren eller dataeksportøren som følge af deres respektive overtrædelse af deres kontraktforpligtelser, og at de med henblik herpå skal godkende, at der vælges værneting i dataeksportørens etableringsland. De registrerede skal i sager, hvor dataimportøren påstås at have tilsidesat sine forpligtelser, først anmode dataeksportøren om at træffe passende foranstaltninger til at gøre deres rettigheder gældende over for dataimportøren. Hvis dataeksportøren ikke træffer sådanne foranstaltninger inden for en passende tidsfrist (som under normale omstændigheder er på en måned), kan de registrerede gøre deres rettigheder gældende direkte over for dataimportøren. De registrerede er berettigede til at anlægge sag direkte mod en dataeksportør, der ikke med passende omhu har bestræbt sig på at fastslå, om dataimportøren er i stand til at opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til disse bestemmelser (det påhviler dataeksportøren at godtgøre at have udvist passende omhu).

  IV. Lovvalg

  Denne standardkontrakt er underlagt lovgivningen i dataeksportørens etableringsland, dog med undtagelse af de love og administrative forskrifter, der vedrører dataimportørens behandling af personoplysningerne i henhold til bestemmelse II, litra h), der udelukkende finder anvendelse, hvis dataimportøren har valgt denne option i denne bestemmelse.

  V. Bilæggelse af tvister med registrerede eller myndigheden

  1. Parterne underretter hinanden, hvis der er opstået en tvist eller fremsat et krav af en registreret eller myndigheden vedrørende behandlingen af personoplysningerne over for en af parterne eller begge parter, og de samarbejder med henblik på at finde en mindelig løsning inden for en passende tidsfrist.
  2. Parterne accepterer at medvirke i en enhver almindelig og ikke-bindende forligsprocedure, som en registreret eller myndigheden iværksætter. Parterne kan vælge at deltage i proceduren uden personligt fremmøde (f.eks. telefonisk eller ved hjælp af andre elektroniske midler). Parterne accepterer ligeledes at ville deltage i enhver anden voldgift eller mægling eller andre tvistbilæggelsesprocedurer, der er udviklet til behandling af tvister vedrørende databeskyttelse.
  3. Hver part skal rette sig efter enhver afgørelse fra en kompetent domstol i dataeksportørens etableringsland eller fra myndigheden, hvis den pågældende afgørelse er endelig og ikke kan gøres til genstand for appel.

  VI. Ophør

  1. Dataeksportøren kan, såfremt dataimportøren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne standardkontrakt, midlertidigt suspendere overførslen af personoplysninger til dataimportøren, indtil overtrædelsen bringes til ophør eller kontrakten ophører.
  2. Hvis:
   1. dataeksportøren i henhold til litra a) midlertidigt har suspenderet overførslen af personoplysninger til dataimportøren i mere end en måned
   2. dataimportøren ved at overholde denne standardkontrakt overtræder lovbestemmelser eller administrative forskrifter i importlandet
   3. dataimportøren på alvorlig eller vedvarende vis tilsidesætter de garantier eller forpligtelser, der er fastsat i denne standardkontrakt
   4. det i en endelig afgørelse, der ikke kan gøres til genstand for appel, fra en kompetent domstol i dataeksportørens etableringsland eller fra myndigheden fastslås, at dataimportøren eller dataeksportøren har overtrådt standardkontrakten, eller
   5. er indgives begæring om forvaltning eller likvidation af dataimportøren, enten personligt eller erhvervsmæssigt, og denne begæring ikke afvises inden for den normale frist for afvisning af sådanne begæringer i henhold til gældende lov, der afgives en erklæring om tvangslikvidation, der indsættes en bobestyrer over bestemte aktiver hos dataimportøren, der udpeges en kurator, hvis dataimportøren er en fysisk person, der indgås en frivillig gældsordning, eller der opstår lignende forhold i en hvilken som helst jurisdiktion

   har dataeksportøren – uden at dette berører dataeksportørens andre rettigheder over for dataimportøren – ret til at bringe denne standardkontrakt til ophør, idet myndigheden i så fald skal underrettes på behørig vis. Dataimportøren kan i de i punkt i), ii) eller iv) beskrevne situationer ligeledes bringe denne standardkontrakt til ophør.

  3. Hver part kan bringe denne standardkontrakt til ophør, hvis i) der i en beslutning fra Kommissionen konstateres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF (eller enhver retsakt, der træder i stedet herfor) for det land (eller den sektor), hvortil oplysningerne overføres og behandles af dataimportøren, eller ii) direktiv 95/46/EF (eller enhver retsakt, der træder i stedet herfor) finder direkte anvendelse i dette land.
  4. Parterne er enige om, at de ved denne standardkontrakts ophør på ethvert tidspunkt, under enhver omstændighed og af enhver årsag (undtagen ophør i medfør af bestemmelse VI, litra c)), ikke fritages fra denne standardkontrakts forpligtelser og/eller betingelser med hensyn til behandlingen af de overførte oplysninger.

  VII. Ændring af bestemmelserne

  Parterne kan ikke ændre disse bestemmelser, undtagen for at ajourføre oplysninger i bilag B, idet de i så fald skal underrette myndigheden på behørig vis. Dette forhindrer ikke parterne i om nødvendigt at tilføje supplerende forretningsbestemmelser.

  VIII. Beskrivelse af overførslen

  De nærmere detaljer om overførslen og personoplysningerne er specificeret i bilag B. Parterne aftaler, at bilag B kan indeholde fortrolige forretningsoplysninger, som de ikke videregiver til tredjemand, medmindre det kræves i henhold til lovgivningen eller som svar til en kompetent myndighed eller en offentlig myndighed, eller som krævet i henhold til bestemmelse I, litra e). Parterne kan udarbejde supplerende bilag for at dække supplerende overførsler, idet disse skal forelægges myndigheden på behørig vis. Alternativt kan bilag B formuleres således, at det dækker flere overførsler.

  Dateret: Den dato, Pro’en opretter en Houzz professionel profil.

  BILAG A

  DATABEHANDLINGSPRINCIPPER

  1. Formålsafgrænsning: Personoplysninger må kun behandles og efterfølgende anvendes eller videregives til de specifikke formål, der er beskrevet i bilag B, eller som efterfølgende godkendes af den registrerede.
  2. Datakvalitet og dataproportionalitet: Personoplysninger skal være nøjagtige og i givet fald ajourførte. Personoplysninger skal være fyldestgørende, relevante og ikke omfatte mere, end hvad formålet, hvortil de overføres og efterfølgende behandles, tilsiger.
  3. Gennemsigtighed: Registrerede skal have de oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig behandling (f.eks. om formålet med behandlingen og om overførslen), medmindre sådanne oplysninger allerede er givet af dataeksportøren.
  4. Sikkerhed og fortrolighed: Den registeransvarlige skal træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til de risici, behandlingen indebærer, f.eks. mod hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse eller hændeligt tab, ændring, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret adgang. Personer, der handler under den registeransvarliges ansvar, herunder databehandlere, må kun behandle oplysninger, hvis dette sker efter instruks fra den registeransvarlige.
  5. Ret til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse: Ret til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse: Som fastsat i artikel 12 i direktiv 95/46/EF skal de registrerede enten direkte eller gennem tredjemand have adgang til deres egne personoplysninger, som et foretagende er i besiddelse af, medmindre der er tale om et klart misbrug af denne rettighed i form af alt for hyppige, talrige, gentagne eller systematiske forespørgsler, eller medmindre der i henhold til lovgivningen i dataeksportørens etableringsland ikke skal gives adgang til sådanne oplysninger. Hvis myndigheden på forhånd har givet tilladelse hertil, skal der heller ikke gives adgang, når dette kan være til alvorlig skade for dataimportøren eller et andet foretagende, der samarbejder med dataimportøren, og deres interesser ikke skal tilsidesættes til fordel for beskyttelsen af den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Det er ikke nødvendigt at oplyse kilderne til de pågældende personoplysninger, når dette ikke med rimelighed lader sig gøre eller vil medføre en krænkelse af andre personers rettigheder. Registrerede skal kunne opnå, at deres personoplysninger berigtiges, ændres eller slettes, når de er ukorrekte eller behandles i strid med disse principper. Hvis der er tungtvejende grunde til at antage, at en anmodning ikke er retmæssig, kan det berørte foretagende kræve yderligere dokumentation, inden der foretages berigtigelse, ændring eller sletning. Det er ikke nødvendigt at underrette tredjemand, hvortil oplysningerne er blevet videregivet, om en eventuel berigtigelse, ændring eller sletning, når dette medfører en uforholdsmæssig stor byrde. De registrerede skal også, såfremt der foreligger vægtige legitime grunde, der vedrører deres særlige situation, have mulighed for at gøre indsigelse mod, at de oplysninger, som vedrører dem, gøres til genstand for behandling. Bevisbyrden for ethvert afslag påhviler dataimportøren, og den registrerede kan til enhver tid anfægte et afslag over for myndigheden.
  6. Følsomme oplysninger: Dataimportøren skal træffe de supplerende foranstaltninger (f.eks. vedrørende sikkerhed), som er nødvendige for at beskytte sådanne følsomme oplysninger i overensstemmelse med sine forpligtelser under bestemmelse II.
  7. Oplysninger, der anvendes til direkte markedsføring: Når oplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, skal der forefindes effektive procedurer, der giver den registrerede mulighed for når som helst at fravælge (opt-out) behandlingen af sine oplysninger til dette formål.
  8. Edb-baserede afgørelser: I denne forbindelse forstås der ved »edb-baseret afgørelse« en afgørelse, truffet af dataeksportøren eller dataimportøren, der har retsvirkninger for den registrerede, eller som berører den registrerede i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af en edb-behandling af personoplysninger, der er bestemt til at vurdere bestemte personlige forhold vedrørende den registrerede, såsom erhvervsevne, kreditværdighed, pålidelighed, adfærd osv. Dataimportøren træffer udelukkende edb-baserede afgørelser vedrørende registrerede, når:
    1. sådanne afgørelser træffes af dataimportøren ved indgåelse eller udførelse af en kontrakt med den registrerede, og/li>
    2. den registrerede har mulighed for at drøfte resultatet af en bestemt edb-baseret afgørelse med en repræsentant for den part, der træffer en sådan afgørelse, eller på anden vis fremsætter bemærkninger over for denne part

    eller

   1. andet er fastsat i den for dataeksportøren gældende lovgivning.

   BILAG B

   DESCRIPTION OF THE TRANSFER

   Registrede

   De overførte personoplysninger vedrører følgende kategorier af registrerede: Dataeksportørens ansatte, repræsentanter, leverandører, serviceleverandører, underleverandører, kunder og potentielle kunder.

   Formålet med overførslen(-erne)

   Overførslen(-erne) tjener følgende formål: Så Dataimportøren kan yde tjenesterne, forbedre og indstille tjenesterne og Houzz-platformen og af alle andre formål beskrevet i Aftalens sektion 2(b) og sektion 10(b).

   Kategorier af oplysninger

   De overførte personoplysninger vedrører følgende kategorier af oplysninger: Identificerende data herunder, uden begrænsning, for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse (forretningsadresse eller personlig), online brugsdata, kommunikationsdata, elektroniske identifickationsoplysninger herunder placeringsdata, økonomiske oplysninger (hvis angivet), tilkyntninger, uddannelse og træning (hvis angivet) samt professions- og joboplysninger.

   Modtagere

   De overførte personoplysninger må kun videregives til følgende modtagere eller kategorier af modtagere: Dataimportøren og dennes tilknyttede virksomheder såvel som Dataimportørens og dennes tilknyttede virksomheders ansatta, leverandører og serviceleverandører samt tredjeparter (f.eks. kunder) anmodet af Dataeksportøren.

   Følsomme oplysninger (hvis relevant)
   De overførte personoplysninger vedrører følgende kategorier af følsomme oplysninger: Ikke relevant.

   Tilmeldingsoplysninger vedrørende dataeksportørens databeskyttelse (hvis relevant): Ikke relevant.

   Supplerende oplysninger (lagringskapacitet og andre relevante oplysninger): Ikke relevant.

   Kontaktpunkter for henvendelser om databeskyttelse:

   Dataimportør Dataeksportør
   Sharon Lee Som beksrevet I Pro’ens Houzz professionel profil.
   Associate General Counsel & Chief Privacy Officer
   Houzz Inc.
   EUprivacy@houzz.com